Endring i PKK

Mann som reparerer bil. Foto.

Kalibrering
Vi vil med dette gjøre dere oppmerksom på at det i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy § 8 ble gjort 2 mindre endringer rett før 1. oktober. Endringen er knyttet til kalibrering og gjelder PKK § 8, 5. ledd bokstav c og e. Endringene er følgende:

  • For bokstav c er det endret fra +/- 2 mm til +/- 3mm for maksimalt tillatte målefeil
  • For bokstav e er det endret fra «Måleområde og maksimalt tillatte målefeil i samsvar med grenseverdiene angitt i rådsdirektiv 72/306/EØF, vedlegg VII» til «Bruksmessig måleområde og maksimalt tillatte målefeil +/- 0,3 m-1

Bakgrunnen for endringene er at oppgitte grenseverdier er for «trange» sammenlignet med usikkerhet i målemetodene, noe som Vegvesenet fikk innspill på om fikk undersøkt nærmere med Justervesenet.

Slitasjetester
Det har kommet vedtak om unntak fra forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy § 8 andre ledd bokstav l, jf. § 31 ellevte ledd, om at kontrollorgan godkjent for å kontrollere kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg skal ha spesialtilpasset slitasjetester med bevegelse på langs og på tvers på minst 95 mm og bevegelseshastighet på 5-15 cm/s fra 1. januar 2019.

Unntaket gjelder slik:

  1.  Det er ikke krav til slitasjetester for kontrollorgan som kontrollerer kjøretøy med tillatt totalvekt 3501 kg til 7500 kg (kontrollorgan 01 med spesiell godkjenning for kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 7500 kg og som er utstyrt med hydraulisk bremseanlegg, samt kontrollorgan 02).
  2.  Det er ikke et krav at spesialtilpasset slitasjetester for kontrollorgan som kontrollerer kjøretøy med tillatt totalvekt over 7500 kg (kontrollorgan 03 og kontrollorgan 04) skal oppfylle kravet om bevegelse på langs og på tvers på minst 95 mm og bevegelseshastighet på 5-15 cm/s.

Unntaket er gjort med hjemmel i forksrift om periodisk kontroll av kjøretøy § 29 første ledd.
Unntaket gjelder inntil videre og frem til at Vegdirektoratet fastsetter ny dato.

Begrunnelsen for unntaket er at det for tiden ikke er tilgjengelig tilpasset utstyr for kjøretøy under 7500 kg som oppfyller kravene.

Unntaket ble vedtatt 4. oktober 2018.

Vi tar digitalisering på alvor