Betingelser 

Avtale om kjøp av produkter fra FORFA AS
1. Generelt
2. Bestilling
3. Levering og frakt
4. Pris og betaling
5. Retur
6. Reklamasjon
7. Ansvarsbegrensning
8. Verneting
9. Personvern og opplysninger

1.Generelt
Denne Avtale er inngått mellom Kunden og FORFA AS for salg av produkter. I FORFA AS inngår underavdelingene Forlaget Last og Buss og Farlig Gods.
Produkter fra FORFA AS henvender seg til, og er kun tilgjengelig for, profesjonelle kunder som bedrifter/selskaper, registrerte organisasjoner samt offentlige institusjoner og foretak.

2.Bestilling
Bestilling er ikke bindende for FORFA AS, og levering vil følgelig ikke skje, før bestillingen er skriftlig bekreftet av FORFA AS . Dette innebærer blant annet at dersom Kunden har bestilt et produkt som ikke lenger finnes på FORFA AS sitt lager og/eller sortiment, har ikke FORFA AS noen forpliktelse til å levere det bestilte produkt til Kunden.

3. Abonnement
Abonnementsavtale tegnes på årsbasis og løper inntil det blir oppsagt av kunden eller FORFA AS. Abonnementet løper fra den dato avtalen er inngått. Abonnement kan tegnes for fysiske og digitale utgivelser. Fysiske bøker sendes ut straks de er trykket ferdig, de digitale produktene oppdateres fortløpende i selskapets digitale bokhylle. Ved inngåelse av abonnementsavtale bekrefter kunden at FORFA AS skal sende oppdaterte versjoner av aktuelle produkter, samt at fakturering av disse skjer fortløpende. For abonnementskunder vil fakturering av nye produkter kunne skje inntil to uker før produktet leveres fra distributør.

4. Oppsigelse eller avbestilling
Abonnementsavtale må sies opp minimum to uker før avtalens utløp. Dersom avtalen ikke sies opp innenfor fristen vil kunden faktureres for abonnementet som normalt. Oppsigelse kan ikke skje etter utsending av ny utgivelse, da produksjonskostnader for FORFA AS allerede har påløpt.

Avbestilling av kurs
Alle avbestillinger må gjøres skriftlig til postboks@farliggods.no innen to uker før kursstart. Avbestillinger som gjøres senere enn to uker før kurset gjennomføres vil faktureres i sin helhet.

Avbestilling fra FORFA AS sin side FORF AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs når kursene ikke kan gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er lagt til grunn. FORFA AS kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for kostnader den enkelte, eller bedriften den er tilknyttet, måtte ha som en følge av avlysningen. FORFA AS etterstreber å arrangere alle kurs med en deltakerprosent på 50% eller mer, så lenge ikke sykdom eller andre uforutsette årsaker oppstår.

Ved avlyste kurs vil påmeldte deltakere kontaktes via e-post, og gis plass ved en senere gjennomføring av kurset. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings- løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Dette gjelder våre fysiske bøker samt faresedler

5.Levering og frakt
Levering fra FORFA AS til Kunden anses å ha skjedd den dag da produktet sendes utfra FORFA AS sitt lager. Risikoen for produktet går over til Kunden ved levering.

Dersom det er avtalt levering inklusive frakt inntrer levering da produktet kommer frem til den adresse som er avtalt.

Dersom produktet ikke blir hentet eller mottatt av kunden ved levering til avtalt tid, er levering å anse som skjedd på det tidspunkt produktet er stilt til Kundens disposisjon på avtalt sted.

E-læringskurs og E-Håndboka leveres digitalt innen 24 timer av bestilling i form av innloggingsdetaljer. ADR Grunnkurs, Kapittel 1.3-kurs og Sikkerhetsrådgiverkurs leveres når kurset avholdes

6.Pris og betaling
Dersom ikke annet er angitt er alle priser på hjemmesider og i annonser angitt eksklusiv merverdiavgift, andre offentlige avgifter samt frakt og øvrige omkostninger.

FORFA AS forbeholder seg retten til å endre angitte priser på ethvert tidspunkt frem til bestilling er bekreftet av FORFA AS, jf. pkt. 2. Dersom den angitte pris skulle bli endret vil Kunden kunne tilbakekalle sin bestilling ved å gi skriftlig beskjed til FORFA AS .

Ved bestilling på FORFA AS sine hjemmesider vil betaling kunne skje via faktura

Ved forsinket betaling skal Kunden betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Dersom FORFA AS ikke har mottatt betaling pr. 14 dager etter at FORFA AS har sendt skriftlig anmodning til Kunden om å betale forfalte beløp, er Avtalen å anse som vesentlig misligholdt og gir FORFA AS rett til å heve Avtalen. Ubetalte ordre eller misligholdte kundeforhold overføres til selskapets inkassoleverandør.  

7.Retur
Kunden gis rett til å returnere levert produkt innen 3 dager fra levering under forutsetning av FORFA AS fremdeles fører produktet på eget lager. Enhver retur skjer for Kundens regning og risiko. Ved kreditering og/eller tilbakebetaling av kjøpesummen vil FORFA AS gjøre fradrag for eventuelle omkostninger, herunder frakt og håndterings omkostninger

Retur aksepteres bare under forutsetning av at produktet kan tilbakeleveres til FORFA AS uskadet. Videre skal kopi av faktura og/eller kvittering på betaling av produktet vedlegges produktet. Retur av produkt er først godkjent når FORFA AS har mottatt og kontrollert at returnert produkt er funnet å være i samsvar med de vilkår som er fastsatt dette punkt 5.

Det gis ikke noen returrett på produkter som FORFA AS ikke fører på lager og/eller er spesielt bestilt og/eller tilpasset Kunden.

Forespørsel om å returnere levert produkt må skje innen 3 dager fra levering.

8.Reklamasjon
Ved levering påhviler det Kunden et ansvar for å kontrollere at bestilte produkt og/eller tjenester er i henhold til det avtalte, herunder om det foreligger feil og/eller mangler. For å kunne gjøre feil og/eller mangler gjeldende må kunden uten ugrunnet opphold og senest innen 10 dager fra levering reklamere skriftlig til FORFA AS .

9. Ansvarsbegrensning
FORFA AS er ikke ansvarlige overfor Kunden for følgeskader eller indirekte tap eller skade, det være seg i eller utenfor avtaleforholdet. Spesielt skal ikke FORFA AS være ansvarlig for Kundens tap av inntekt eller fortjeneste, eller tap av eller manglende bruk av data. FORFA AS sitt samlede totale ansvar er begrenset til det beløp Kunden har betalt foran gjeldende produkt, uten merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

For spesialtilpassede avtaler gjelder egne betingelser presisert i aktuell avtale.

10. Verneting
Avtalen er underlagt norsk rett, med Oslo tingrett som rett verneting.

11. Personvern og opplysninger
Hvilke opplysninger som samles inn:
Da vi er et B2B foretak er det i all hovedsak opplysninger om deres firma som blir lagret. Dette omfatter organisasjonsnummer, kontaktinformasjon i form av telefonnummer og e-post, samt fakturerings- og leveringsdetaljer.

Personopplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner:
I de tilfeller vi har opplysninger som kan knyttes til privatpersoner, eks fullt navn, adresse, personlig e-post eller mobilnummer lagres disse iht. bokføringsloven.


Hva opplysningene benyttes til:
Opplysninger vi har om våre kunder blir kun benyttet for å gjennomføre en handel (sende ut varer, ta betalt), samt utsending av nyhetsbrev om du har samtykket til dette.

Eksterne leverandører:
Vi bruker eksterne leverandører til forbedring og vedlikehold av våre nettsider og de har i den sammenheng tilgang på enkelte opplysninger vedrørende deres kundeforhold. Disse leverandørene er databehandlere til FORFA AS , noe som betyr at de er lovlig og kontraktsmessig forpliktet til å følge instruksjonene våre, opprettholde datasikkerhet, slette data på forespørsel osv. 

Hvis FORFA AS bestemmer seg for å selge, kjøpe, fusjonere eller på annen måte omorganisere sin virksomhet, vil vi kun overføre data som er nødvendig for å gjennomføre denne operasjonen.

Hvor lenge vi lagrer opplysninger:
Opplysninger lagres i vårt fakturaprogram og behandles i henhold til krav til oppbevaring av regnskapsdata. Ved avsluttet kundeforhold sperres kunden i vårt system.

Sikkerhet rundt opplysningene:
Opplysningene blir lagret på en trygg og forsvarlig måte i samsvar med den nye personvernforordningen. FORFA AS deler ikke opplysningene med andre, og deres firma kan når som helst trekke tilbake samtykke om lagring av opplysninger.

For å få tilgang til opplysningene vi har om deres firma kan dere ta kontakt med oss på tlf. 23 23 47 50 eller sende oss en e-post på forlaget@lastogbuss.no eller postboks@farliggods.no