Betingelser
Avtale om kjøp av produkter
1. Generelt
2. Bestilling
3. Levering og frakt
4. Pris og betaling
5. Retur
6. Reklamasjon
7. Ansvarsbegrensning
8. Verneting
9. Personvern og opplysninger

1.Generelt
Denne Avtale er inngått mellom Kunden og Forlaget Last og Buss AS for salg av produkter.
Produkter fra Forlaget Last og Buss AS henvender seg til, og er kun tilgjengelig for, profesjonelle kunder som bedrifter/selskaper, registrerte organisasjoner samt offentlige institusjoner og foretak.

2.Bestilling
Bestilling er ikke bindende for Forlaget Last og Buss AS, og levering vil følgelig ikke skje, før bestillingen er skriftlig bekreftet av Forlaget Last og Buss AS. Dette innebærer blant annet at dersom Kunden har bestilt et produkt som ikke lenger finnes på Forlaget Last og Buss AS sitt lager og/eller sortiment, har ikke Forlaget Last og Buss AS noen forpliktelse til å levere det bestilte produkt til Kunden.

3.Levering og frakt
Levering fra Forlaget Last og Buss AS til Kunden anses å ha skjedd den dag da produktet sendes utfra Forlaget Last og Buss AS sitt lager. Risikoen for produktet går over til Kunden ved levering.
Dersom det er avtalt levering inklusive frakt inntrer levering da produktet kommer frem til den adresse som er avtalt.
Dersom produktet ikke blir hentet eller mottatt av kunden ved levering til avtalt tid, er levering å anse som skjedd på det tidspunkt produktet er stilt til Kundens disposisjon på avtalt sted.

4.Pris og betaling
Dersom ikke annet er angitt er alle priser på hjemmesider og i annonser angitt eksklusiv merverdiavgift, andre offentlige avgifter samt frakt og øvrige omkostninger.
Forlaget Last og Buss AS forbeholder seg retten til å endre angitte priser på ethvert tidspunkt frem til bestilling er bekreftet av Forlaget Last og Buss AS, jf. pkt. 2. Dersom den angitte pris skulle bli endret vil Kunden kunne tilbakekalle sin bestilling ved å gi skriftlig beskjed til Forlaget Last og Buss AS.
Ved bestilling på Forlaget Last og Buss AS sine hjemmesider vil betaling kunne skje via faktura samt norske betalings- og kredittkort.
Vilkår for kortbetaling:
Vi aksepterer kort fra MasterCard, American Express og Visa. Kortbetalinger håndteres av vår samarbeidspartner Nets.
Pengene trekkes fra konto når bestillingen er akseptert.
Betalingsbetingelser for firmaer mot faktura:
For å få kredit må du oppgi firmaets organisasjonsnummer. Betaling pr. 10 dager.
Ved forsinket betaling skal Kunden betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.
Dersom Forlaget Last og Buss AS ikke har mottatt betaling pr. 10 dager etter at Forlaget Last og Buss AS har sendt skriftlig anmodning til Kunden om å betale forfalte beløp, er Avtalen å anse som vesentlig misligholdt og gir Forlaget Last og Buss AS rett til å heve Avtalen.

5.Retur
Kunden gis rett til å returnere levert produkt innen 3 dager fra levering under forutsetning av Forlaget Last og Buss AS fremdeles fører produktet på eget lager. Enhver retur skjer for Kundens regning og risiko. Ved kreditering og/eller tilbakebetaling av kjøpesummen vil Forlaget Last og Buss AS gjøre fradrag for eventuelle omkostninger, herunder frakt og håndterings omkostninger
Retur aksepteres bare under forutsetning av at produktet kan tilbakeleveres til Forlaget Last og Buss AS uskadet. Videre skal kopi av faktura og/eller kvittering på betaling av produktet vedlegges produktet. Retur av produkt er først godkjent når Forlaget Last og Buss AS har mottatt og kontrollert at returnert produkt er funnet å være i samsvar med de vilkår som er fastsatt dette punkt 5.
Det gis ikke noen returrett på produkter som Forlaget Last og Buss AS ikke fører på lager og/eller er spesielt bestilt og/eller tilpasset Kunden.
Forespørsel om å returnere levert produkt må skje innen 3 dager fra levering.

6.Reklamasjon
Ved levering påhviler det Kunden et ansvar for å kontrollere at bestilte produkt og/eller tjenester er i henhold til det avtalte, herunder om det foreligger feil og/eller mangler. For å kunne gjøre feil og/eller mangler gjeldende må kunden uten ugrunnet opphold og senest innen 10 dager fra levering reklamere skriftlig til Forlaget Last og Buss AS.

7.Ansvarsbegrensning
Forlaget Last og Buss AS er ikke ansvarlige overfor Kunden for følgeskader eller indirekte tap eller skade, det være seg i eller utenfor avtaleforholdet. Spesielt skal ikke Forlaget Last og Buss AS være ansvarlig for Kundens tap av inntekt eller fortjeneste, eller tap av eller manglende bruk av data. Forlaget Last og Buss AS sitt samlede totale ansvar er begrenset til det beløp Kunden har betalt foran gjeldende produkt, uten merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

8. Verneting
Avtalen er underlagt norsk rett, med Oslo tingrett som rett verneting.

9. Personvern og opplysninger

Hvilke opplysninger som samles inn:
Da vi er et B2B foretak er det i all hovedsak opplysninger om deres firma som blir lagret. Dette omfatter organisasjonsnummer, kontaktinformasjon i form av telefonnummer og e-post, samt fakturerings- og leveringsdetaljer.

 Personopplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner:
I de tilfeller vi har opplysninger som kan knyttes til privatpersoner, eks fullt navn, adresse, personlig e-post eller mobilnummer lagres disse iht. bokføringsloven.

Hva opplysningene benyttes til:
Opplysninger vi har om våre kunder blir kun benyttet for å gjennomføre en handel (sende ut varer, ta betalt), samt utsending av nyhetsbrev om du har samtykket til dette.

Eksterne leverandører:
Vi bruker eksterne leverandører til forbedring og vedlikehold av våre nettsider og de har i den sammenheng tilgang på enkelte opplysninger vedrørende deres kundeforhold. Disse leverandørene er databehandlere til Forlaget Last og Buss AS, noe som betyr at de er lovlig og kontraktsmessig forpliktet til å følge instruksjonene våre, opprettholde datasikkerhet, slette data på forespørsel osv.

Hvis Forlaget Last og Buss AS bestemmer seg for å selge, kjøpe, fusjonere eller på annen måte omorganisere sin virksomhet, vil vi kun overføre data som er nødvendig for å gjennomføre denne operasjonen.

Hvor lenge vi lagrer opplysninger:
Opplysninger lagres i vårt fakturaprogram og behandles i henhold til krav til oppbevaring av regnskapsdata. Ved avsluttet kundeforhold sperres kunden i vårt system.

Sikkerhet rundt opplysningene:
Opplysningene blir lagret på en trygg og forsvarlig måte i samsvar med den nye personvernforordningen. Forlaget Last og Buss AS deler ikke opplysningene med andre, og deres firma kan når som helst trekke tilbake samtykke om lagring av opplysninger.

For å få tilgang til opplysningene vi har om deres firma kan dere ta kontakt med oss på tlf. 23 23 47 50 eller sende oss en e-post på forlaget@lastogbuss.no